سپتامبر 2, 2017

بازسازی کابین آسانسور

از بررسی عملکرد ترمز و توقف به موقع کابین آسانسور در طراز طبقه مطمئن شوید .سیستم ترمز مکانیکی باید بدون هیچ تاخیری پس از قطع مدار […]
آگوست 31, 2017

بازسازی کابین آسانسور

_دستور العمل ایمنی برای کار سرویس و نگهداری موتور خانه آسانسور _ درزمان کار در موتور خانه حتما درب ورودی موتورخانه آسانسور  را ببندید تا از […]
آگوست 30, 2017

تزئینات کابین آسانسور

نمایشگر طبقات : عموما  در هر طبقه کنار شستی طبقه نمایشگر مکان  (نمراتور) کابین  آسانسور و جابجایی آن در نظر گرفته می شود .ممکن است این […]
آگوست 30, 2017

بازسازی کابین آسانسور

دسترسی با بالای کابین آسانسور از طریق درب آخرین طبقه صورت می گیرد در جهت ایمنی هنگام کار بر روی کابین آسانسور فعالیت های سرویس و […]