روشنایی داخل کابین آسانسور
روشنایی داخل کابین بایستی در هر بازدید کنترل گردد.

روشنایی اضطراری داخل کابین
کابین آسانسور بایستی دارای سیستم روشنایی اضطراری باشد.حتما از صحت عملکرد سیستم یاد شده اطمینان حاصل فرمایید.

کنترل تهویه کابین آسانسور
طبق استاندارد کابین آسانسور باید دارای تهویه مناسب بوده تا در صورت حبس افراد در داخل آن بخصوص در زمانی که تعداد افراد زیاد می باشد مشکلی بوجود نیاید.

کنترل استحکام دستگیره داخل کابین آسانسور
در صورت وجود دستگیره بایستی اتصالات آن مورد بازرسی قرار گرفته تا از استحکام آن اصمینان حاصل گردد.