نمونه کابین آسانسور

نمونه ای از کابین آسانسور جدید ، طرح تلفیقی ، استیل میرور طلایی ، استیل میرور دودی ، استیل شمپایینی

کابین آسانسور

دیواره ها ، کف ، سقف آسانسور باید از نظر مکانیکی مقاومت کافی داشته باشند.

مقاومت مکانیکی مجموعه شامل؛ چهارچوب اصلی ، یوک کابین آسانسور ، کفشک های ریل راهنما ، دیواره ها کف و سقف کابین آسانسور باید در حدی باشد که بتواند در برابر نیرو های وارده در زمان حرکت کابین یا هنگام عمل کردن ترمز ایمنی ( پاراشوت ) و یا برخورد با‌ضربه گیرهای ته چاهک مقاومت نماید.

مساحتی که در ورودی کابین آسانسور هنگام بسته شدن درب ها وجود دارد ، جزو مساحت مفید کابین محاسبه می شود ، مگر آنکه این ناحیه دارای چشم پرده ای باشد.

کابین آسانسور باید بوسیله دیواره ها ، کف و سقف کاملا بسته شود. فقط محل های زیر مجاز به باز بودن می باشند:

درب ها و دریچه های اضطراری
منافذ تهویه هوا

TOP