مكان يابى تزئينات كابين آسانسور متوقف شده

                         مكان يابى تزئينات كابين آسانسور متوقف شده

پس از ورود  سرويسكار آسانسور يكى از اولين كارهايى كه بايى انجام شود تعيين محل توقف تزئينات كابين آسانسور مى باشد .اولين و سريعترين راه چك كردن شاسى طبقه ميباشد ممكن است شسى طبقه توقف را نشان بدهد.اگر به هر علتى نمايشگر طبقه توقف كابين آسانسور را درست نشان نداد ميتوان با مسافرين مبحوس شده داخل كابين تماس گرفت.

برقرارى ارتباط با مسافران و قوت قلب دادن به آنها

به هنگام رسيدن به طبقه اى كه كمترين فاصله را از تزئينات كابين آسانسور متوقف شده دارد سرويسكار آسانسور بايد با افراد مبحوس شده ارتباط برقرار كند اين كار در مواردى بسيار اهميت دارد.

در مواردى كه برق كلى قطع شده باشد و برق اضطرارى وجود نداشته باشد.در اين حالت سرويسكار بايد از چراغ يا نور  موبايل براى روشن شدن بازسازى كابين آسانسور استفاده كند زيرا روشنايى كابين آسانسور نشانه خوبى براى افراد مبحوس ميباشد.

جمع آورى اطلاعات از مسافرين 

سرويسكار براى كمك به افراد مبحوس شده لازم است اطلاعاتى از داخل نوسازى كابين آسانسور بدست بياورد مانند:

چندنفر در تزئينات كابين آسانسور حضور دارند؟

آيا كسى از مسافرين مريض يا مصدوم است؟

ايا لامپ هاى داخل بازسازى كابين آسانسور روشن است؟

چه مدتى از توقف نوسازى كابين آسانسور ميگذرد؟  

خارج كردن مسافر

يك آسانسور ممكن است در مدخل آسانسور يا نزديك به آن متوقف شده باشدقبل از بحث در مورد راهنماهاى خارج كردن ايمن مسافرين از داخل تزئينات كابين آسانسور ميخواهم به مزيت هاى بالقوه استفاده از عمليات فاز يك اشاره كنم  اين عمليات ممكن است باعث رفع عيب شده و اسانسور به حالت اوليه برگردد.اطمينان پيدا كنيد سوييچ اصلى برق آسانسور متوقف شده بر روىonقرار دارد .اطمينان حاصل كنيد سوييچ توقف اضطرارى درون بازسازى كابين آسانسور (در بعضى آسانسور هاى قديمى  اين كليد وجود دارد)در موقعيتrunقرار دارد. همواره مسافرين  را از تلاش براى رفع عيب آگاه كنيد.در صورتى كه ايراد در برق منطقه باشد لازم است در ساختمان هاى بسيار بلند ژنراتور وجود داشته باشد .تا برق تمامى آسانسور ها را تامين كند.به هنگام كار ژنراتور برق به طور خودكار و به ترتيب از كابينى به كابين ديگر ميرود.

استفاده از موتور در برقى كابين آسانسور

در صورتى كه تلاش ها براى باز كردن درها چه از درون نوسازى كابين آسانسور و چه از بيرون آن نتيچه اى نداشت بايد بتوان از مكانيزم موتور درب كابين آسانسور واقع در بالاى كابين آسانسور  را در نظر داشته باشيد.براى انجام كار بايد درب بالاى جايي كه تزئينات كابين آسانسور متوقف شده را با كليد باز كرد و از آنجا وارد چاهك آسانسور شده موتور هاى سر درب يك كليد روشن و خاموش دارد وقتي شما درب را خاموش  كنيد فشار موتور از روى آن برداشته ميشود و به راحتى درب آن باز ميشود.

بازسازى كابين آسانسور

تزئينات كابين آسانسور

نوسازى كابين آسانسور

روكش استيل درب آسانسور

تزئينات اتاقك آسانسور هاى قديمى

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای