برخی از شاسی ها پذیرش ندارند.

علل”

خرابی شاسی

قطع ارتباط شاسی با تابلو فرمان آسانسور

توقف کابین در همان طبقه

بصورت نرم افزاری طبقه یاد شده حذف شده.