چهار شنبه, 02 آگوست 2017 / Published in بلاگ

مقرار کشش سیم بکسل های تعلیق بایستی همگان و یکسان باشد.

“زمان تعویض سیم بکسل ”

بطور کلی در صورت مشاهده  هر یک از موارد ذیل باید نسبت به تعویض  سیم بکسل  اقدام نمود.

–  کاهش مقاومت در برابر شکست

– سیم های خارجی شکسته شده بیش از حد مجاز

– صدمه میکانیکی

–  خوردگی غیر متعارف

– افزایش طول غیر متعارف بصورت دائمی

– درصورت نیاز به تعویض  سیم بکسل بایستی حتما کلیه سیم

بکسل های تعلیق تعویض گردد. کابین آسانسور در مناسبترین شکل مهار گردد.