اکتبر 19, 2017

تزئینات کابین آسانسور

روشنایی داخل کابین کابین آسانسور باید مجهز به روشنایی برقی نصب شده به طور دائم و شدن این روشنایی باید حداقل ۵۰ لوکس در کف کابین […]
اکتبر 17, 2017

کابین آسانسور دیواره ها ،کف،سقف باید از نظر مکانیکی مقاومت کافی داشته باشند. مقاومت مکانیکی  مجموعه شامل؛چهارچوب اصلی،یوک کابین آسانسور ،کفشک های ریل راهنما،دیواره ها کف […]
اکتبر 15, 2017

تزئینات کابین آسانسور

کابین آسانسور مساحتی که در ورودی کابین آسانسور هنگام بسته شدن درب ها وجود دارد ،جزو مساحت مفید کابین محاسبه می شود ،مگر آنکه این ناحیه […]
اکتبر 14, 2017

تزئینات کابین آسانسور

ک روغن کاری طناب فولادی استفاده از روغن مناسب و برنامه ریزی منظم  برای روغن کاری میتواند در افزایش  عمر مفید سیم بکسل اسانسور بسیار مفید […]