آگوست 30, 2017

بازسازی کابین آسانسور

دسترسی با بالای کابین آسانسور از طریق درب آخرین طبقه صورت می گیرد در جهت ایمنی هنگام کار بر روی کابین آسانسور فعالیت های سرویس و […]
آگوست 23, 2017

بازسازی کابین آسانسور

فاصله حفاظ مانع از خروج سیم بکسل از روی سطح هر یک از آنها کنترل شود. در امتداد بودن سطح شیار‌ فلکه های نیروی محرکه و […]
آگوست 22, 2017

بازسازی کابین آسانسور

در صورت لزوم به انتقال بار به کابین آسانسور از قراردادن بار بیش از ظرفیت مجاز آسانسور خودداری کنید. بار بیش ظرفیت ممکن است مسافرین کابین […]
آگوست 21, 2017

بازسازی کابین آسانسور

۸ در زمان ورود به کابین آسانسور  و به هنگام خروج اولویت با سالمندان و معلولین است.در هنگام ورود به داخل کابین آسانسور  با صندلی چرخدار […]