نوامبر 10, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سر بکسل در آسانسور هر گونه شکستگی بدنه (سوکت)سربکسل،شل بودن مهره های انتهای میله سر بکسل ،شکستگی و آه شدن سیم بکسل در محل اتصال به […]
نوامبر 5, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سیم بکسل ها تعداد و قطر سیم بکسل ها در آسانسور بر حسب نوع موتور و تعداد قطر شیارهای فلکه انتخاب می شوند،و از طرفی قطر […]
نوامبر 4, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سیستم انکودر Encoder انکودر ،حسگری است که به محور چرخ،چرخ دنده یا موتور وصل میگردد‌ و میتواند با اندازه گیری میزان چرخش موتور مقدار جابجایی ،سرعت،شتاب […]
نوامبر 2, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سنسور درب کابین و طبقات وسیله ای حفاظتی باید تعبیه گردد تا در هنگام بسته شدن درب ،در صورتی که شخص بین درب ها گیر کرده […]