آگوست 31, 2017

بازسازی کابین آسانسور

_دستور العمل ایمنی برای کار سرویس و نگهداری موتور خانه آسانسور _ درزمان کار در موتور خانه حتما درب ورودی موتورخانه آسانسور  را ببندید تا از […]
آگوست 26, 2017

تزئینات کابین آسانسور

در هنگام سرویس و نگهداری آسانسور لازم است موارد زیر را رعایت کنید. هنگامی که بیش از یک نفر در حال انجام کار سرویس و نگهداری […]
آگوست 23, 2017

بازسازی کابین آسانسور

فاصله حفاظ مانع از خروج سیم بکسل از روی سطح هر یک از آنها کنترل شود. در امتداد بودن سطح شیار‌ فلکه های نیروی محرکه و […]
آگوست 22, 2017

بازسازی کابین آسانسور

در صورت لزوم به انتقال بار به کابین آسانسور از قراردادن بار بیش از ظرفیت مجاز آسانسور خودداری کنید. بار بیش ظرفیت ممکن است مسافرین کابین […]