پروژه میدان ونک

پروژه(زعفرانیه آصف)

پروژه بازسازی (گاندی)

پروژه بازسازی کابین اسانسور(فلکه اول تهرانپارس)

پروژه بازسازی کابین اسانسور (ولنجک)

پروژه ۱۳ ابان

پروژه بازسازی کابین آسانسور
(جردن)

پروژه بازسازی کابین آسانسور (یانه)

پروژه بازسازی کابین آسانسور
(خیابان فرشته)

پروژه بازسازی کابین آسانسور
فردوس غرب

پروژه بازسازی کابین آسانسور
(جنت اباد شمالی)

پروژه بازسازی کابین آسانسور
(جردن-ناهید)

پروژه بازسازی کابین آسانسور
(جردن)

پروژه بازسازی کابین آسانسور
جهانشهر کرج

استیل گندمی و استیل میرور نقره ای(پروژه میدان اختیاریه)

استیل شامپایینی و استیل دودی(پروژه گلستان شمالی)

پروژه بازسازی کابین آسانسور
قیطریه

پروژه بازسازی کابین آسانسور(جنت آباد)

نمونه کابین ها