کابین بازسازی شده آسانسور با سنگ گلکسی هند

گلکسی هند

سنگ معرق کف آسانسور

سنگ معرق مخصوص کف کابین آسانسور

سنگ معرق

p

سنگ کف اسانسور

n id=”attachment_1287″ align=”alignnone” “] سنگ پاتریکس [/caption]نمونه سنگ کف آسانسور