بازسازی کابین آسانسور

در زمان حبس شدن در کابین آسانسور از مسافرین بخواهید  ارامش خود را حفظ کنند و منتظر حظور امدادگران شوند .از تمام شدن اکسیزین در کابین آسانسور نترسید حتی در صورت بروز مشکل فنی هوا از داخل چاه به کابین وارد می شود.از باز کردن درب آسانسور خودداری کنید.

بازسازی کابین آسانسور

تزیینات کابین آسانسور

نوسازی کابین آسانسور

TOP