کابین آسانسور وسیله ای حمل ونقل عمودی است که با سیستم تعلیق و تعادل نیروی محرکه عمل جابجایی را انجام میدهد .برای اشنایی بیشتر با این وسیله باید گفت که بشر در قرن ای گذشته از بالابر استفاده میکرد اما پایه گذار علمی و طراح کابین آسانسور امروزی دانشمند و ریاضی دان بزرگی به نام اتودد است. وی با ساختن ماشین اتودد که عبارت بود از 2 وزنه که با یک نخ به یکدیگر مربوط می شدند و روی قرقره ها بالا و پایین می رفتند این طرح اولیه یک کابین اسانسور بود.

اولین آسانسوری که برای انتقال استفاده شد در سال 1743در فرانسه و در قصر شاه لوییس پانزدهم نصب شد.

این اسانسور فقط یک طبقه حرکت میکرد و به ان صندلی پرنده میگفتند.

این آسانسور در بیرون قصر قرار گرفته بود و به بالکن قصر شاه دسترسی داشت .مکانیزم آسانسور شامل وزنه و چرخ قرقره هایی بود که توسط تعدادی از افراد شاه به سمت بالا و پایین کشیده میشد.

کابین آسانسور وسیله ای حمل ونقل عمودی است که با سیستم تعلیق و تعادل نیروی محرکه عمل جابجایی را انجام میدهد .برای اشنایی بیشتر با این وسیله باید گفت که بشر در قرن ای گذشته از بالابر استفاده میکرد اما پایه گذار علمی و طراح کابین آسانسور امروزی دانشمند و ریاضی دان بزرگی به نام اتودد است. وی با ساختن ماشین اتودد که عبارت بود از 2 وزنه که با یک نخ به یکدیگر مربوط می شدند و روی قرقره ها بالا و پایین می رفتند این طرح اولیه یک کابین اسانسور بود.

اولین آسانسوری که برای انتقال استفاده شد در سال 1743در فرانسه و در قصر شاه لوییس پانزدهم نصب شد.

این اسانسور فقط یک طبقه حرکت میکرد و به ان صندلی پرنده میگفتند.

استیل٬ اتاق استیل اسانسور٬ استیل درب آسانسور٬ استیل درب اسانسور٬ استیل درب لولایی اسانسور٬استیل کاری اسانسور٬استیل کاری داخل اسانسور٬ بازسازی اتاق اسانسور٬بازسازی اتاقک اسانسور٬ بازسازی اسانسور٬ بازسازی کابین آسانسور٬بازسازی کابین آسانسور قدیم در محل٬ بازسازی کابین اسانسور